هنر ما تلفیق ظرافت های نهفته در ذات هر ایرانی با ابزارهای تکنولوژیک گرافیکی است