* نماینده آسیکلان آلمان * مشاوره،طراحی و تولید تجهیزات ثابت آزمایشگاهی

دفتر کارخانه :

تلفن  : - 026 - 36100434 - 026 - 36100431 - 026 - 36100670 - -

فکس : - 026 - 36100431

نشانی : ایران - تهران -