گروه: آرایشی و بهداشتی ->رنگ مو

بازرگانی مهدی زاده

(شرکت)

ERROR : OPENRECORDSET :: [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Incorrect syntax near '='.