گروه: صنعت ->ابزارآلات

شرکت تاپ تول

(شرکت)

ERROR : OPENRECORDSET :: [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Incorrect syntax near '='.