گروه: ساختمان ->درب و پنجره

شرکت مهندسی هوشمند سازان آریا کلون ( هساکو - آسوده )

(شرکت با مسئولیت محدود)

ERROR : OPENRECORDSET :: [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Incorrect syntax near '='.